Podmienky bezplatnej inštalácie

Všeobecné

Ceny výrobkov...

 • hydromasážnych vaní so systémami - BASIC / EASY / COMFORT / EXTREME
 • parných boxov rady ROLTECHNIK typu - DLS / LLR

...zahŕňajú aj inštaláciu od výrobcu ROLTECHNIK s.r.o.

pozn .: Montáž zadarmo sa nevzťahuje na výpredajový tovar.

Bezplatná inštalácia zahŕňa montáž zásten, u vaní a boxov pripojenie odpadu, prívod teplej a studenej vody a test funkčnosti. Do bezplatnej inštalácie sa nezahŕňa spotrebovaný materiál na montáž, ktorý nie je súčasťou balenia výrobku (napr.: rohové ventily, flexibilné tlakové hadice na pripojenie, silikón a pod.).

Inštalácia nezahrňuje tiež dopravné náklady autorizovanej montážnej firmy.

Súčasťou montáže nie je pevné pripojenie do elektrickej siete. Na stále pripojenie je potrebná revízna správa podľa ČSN 331500 a ČSN EN 332000-6-61 ed.2 (IEC 364-6-61/A2).

Montáž zdarma platí pre výrobky zakúpené vo Slovenskej republike. Nárok na montáž zadarmo možno uplatniť len na území Slovenskej republiky.

Podmienky pre montáž zadarmo

Na inštaláciu boxu musí byť voľný okolo prístup cca 60 cm. Pokiaľ nie sú na to priestorové možnosti, box je možné zložiť na inom vhodnom voľnom priestore. Ak zákazník túto alternatívu odmietne, stráca nárok na bezplatnú inštaláciu.

Dodržaná musí byť tiež stavebná pripravenosť podľa pokynov výrobcu.

Pokiaľ nie sú tieto pokyny rešpektované, zákazníkovi zaniká rovnako nárok na bezplatnú inštaláciu (platí to i pre vane a sprchové zásteny).

V prípade, že servisný technik vyhodnotí situáciu tak, že na danom mieste nie je možné inštaláciu zrealizovať - zaniká tiež nárok na bezplatnú inštaláciu.

V žiadnom prípade nie je možné žiadať na mieste inštalácie konštrukčné zásahy do výrobku.

Realizácia montáže sa uskutoční najneskôr do 30 dní od oznámenia o ukončení stavebnej pripravenosti podľa doporučenia výrobcu a to doručením písomnej objednávky na e-mail: obchod@roltechnik.sk.

Po uplynutí tejto doby je možné si objednať inštaláciu už za finančnú úhradu podľa platného cenníka montážnych prác ROLTECHNIK s.r.o.

V prípade, že zákazník nebude schopný zabezpečiť podmienky inštalácie v tejto dobe, stráca rovnako nárok na bezplatnú montáž.

Výrobok musí byť inštalovaný takým spôsobom, aby bol voľne odsúvateľný do priestoru a to minimálne v jednom smere. Ďalej musí byť voľný prístup k zadnej strane výrobku (toto platí pre hydromasážne a parné boxy). Nie je možná mimoúrovňová inštalácia, obmurovanie, silikónovanie k pevným plochám a pod. Pokiaľ táto podmienka nebude dodržaná, stráca zákazník nárok na opravu výrobku v rámci záruky a prípadnej reklamácie.

Bezplatná inštalácia obsahuje

 • vybalenie vane z prepravného obalu
 • kontrola neporušenosti vane
 • osadenie vane / inštalácia boxu / zásteny na miesto montáže
 • pripojenie vane / boxu na odpadové potrubie
 • pripojenie vane / boxu na rozvody vody / na systém s dezinfekciou alebo napúšťanie prepadom
 • napustenie, kontrola tesnosti spojov a funkcie vane
 • konečné osadenie čelných krycích panelov
 • potvrdenie záručného listu a odovzdanie hydromasážnej vane / parného boxu zákazníkovi

pri inštalácii atypických sprchových zásten z produktovej série EXTREME

 • príjazd servisného technika
 • zameranie inštalačných rozmerov
 • návrh na realizáciu atypického produktu
 • výroba atypického produktu bez príplatku
 • montáž ( inštalácia sprchovej zásteny na mieste montáže) od ROLTECHNIK a.s.

Bezplatná inštalácia neobsahuje

 • dopravu výrobku na miesto inštalácie – hydromasážna vaňa alebo parný box musia byť v čase montáže na mieste inštalácie
 • spotrebovaný materiál na montáž, ktorý nie je súčasťou balenia výrobku (napr.: rohové ventily, flexibilné tlakové hadice na pripojenie, silikón a pod.)
 • práce, ktoré nie sú spojené s inštaláciou vane (vŕtanie otvorov na armatúru, inštalačné otvory, inštalácia vetracej mriežky, madla, odpadového sifónu s napúšťaním cez prepad a pod.)
 • tmelenie vane v mieste styku so stenou
 • náklady na dopravu autorizovanej montážnej firmy
 • trvalé pripojenie na elektrický prívod a vyhotovenie revíznej správy
 • pri inštalácii sprchových zásten z produktovej sérii EXTREME nie je v cene bezplatné osadenie vaničky